Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

96 6
54 5
60 4
18 4
14 4
26 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

94 13
93 13
88 13
78 13
66 13
30 13