Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

84 5
04 5
91 4
23 4
40 4
13 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 13
97 13
94 13
93 13
98 13
90 13