Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

93 3
90 3
61 3
50 2
98 1
62 1
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 3
97 3
94 3
88 3
87 3
83 3